بررسی شیوههای پیشگیری از تعارض سازمانی در سیره نبوی (ص)
32 بازدید
محل نشر: مجله علمی ترویجی اسلام و پژوهشهای مدیریتی شماره 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده سوء مدیریت در مواجهه با تعارض، می‌تواند هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را بر سازمان‌‌ها تحمیل کند. مدیران می‌توانند پیش از وقوع و شکل¬گیری تعارض منفی در سازمان، عوامل بروز آن را شناسایی و با به‌کارگیری شیوه‌های مناسب، این عوامل را مدیریت کنند. بدین صورت، پیشگیری می‌تواند بخشی از مدیریت تعارض باشد (ر .ک: علی‌زاده، 1391) پیشگیری مؤثر از تعارض در سازمان‌های اسلامی، منوط به شناخت شیوه‌های مناسبی است که از منابع اسلامی، به‌ویژه سیرة پیامبر(ص) استنباط می‌شود. این مقاله، به‌منظور دستیابی به شیوه‌های پیشگیری از تعارض، با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعة سیرة پیامبر (ص) پرداخته و به این نتیجه ‌رسیده است که آن حضرت در جلوگیری از تعارض و اختلاف میان افراد و گروه‌ها، به مدیریت عوامل فردی و سازمانی (محیطی) این رفتار می‌پردازد و با روش‌های مناسب، بینش‌ها، ارزش‌ها و انگیزه‌های افراد یا وضعیت‌های تعارض‌ساز را تغییر می‌دهد. کلید واژگان: تعارض، مدیریت تعارض، همکاری، سیرة پیامبر (ص).