تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
معارف اسلامی و مدیریت 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
0.00 
فوق لیسانس 
 
مدیریت تحول 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
18.65 
دکترا 
1396 
مدیریت رفتار سازمانی 
موسسه امام خمینی ره  
18.71 
خارج