مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:علی زاده
پست الکترونیک:falizadeh1353@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، مدیریت ، الهیات و معارف اسلامی